Homepage
Colofon

Uitgegeven in opdracht van de Redactie van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie door Pubsolutions.

WEBSITE
Deze site is ontwikkeld door Pubsolutions.

REDACTIE (*lid kernredactie)

Hoofdredacteur
Dr. C.D. Knoops *
telefoon 010-4081324/06-51282825
e-mail: knoops@ese.eur.nl

Accountantscontrole
Prof. dr. R.J.M. Dassen *
Prof. dr. P.W.A. Eimers
Dr. A.H. Gold
Dr. P. Klijnsmit
Prof. dr. G.C.M. Majoor *
Dr. C.M. van Nieuw Amerongen

Externe Verslaggeving
Prof. dr. A.J. Brouwer
Prof. dr. W.F.J. Buijink *
Prof. dr. R.L. ter Hoeven  
Prof. dr. H.P.A.J. Langendijk
Prof. dr. E.M. Roelofsen
Prof. dr. R.G.A. Vergoossen *
Prof. dr. mr. F. van der Wel

Bestuurlijke Informatieverzorging
Dr. R. Deumes
Prof. dr. J.A. Emanuels
Prof. dr. O.C. van Leeuwen * (penningmeester)
Prof. dr. ing. A. Shahim
Prof. dr. A.C.N. van de Ven
Prof. dr. Ph. Wallage *(voorzitter)

Management Accounting
Prof. dr. ir. M.H. Corbey
Prof. dr. T.L.C.M. Groot *
Prof. dr. I. De Loo
Prof. dr. J. v.d. Meer-Kooistra
Prof. dr. E.G.J. Vosselman *

Financiering
Prof. dr. A.W.A. Boot *
Prof. dr. A.B. Dorsman
Prof. dr. P.J.W. Duffhues
Dr. J.H. von Eije
Prof. dr. A. de Jong
Prof. dr. ir. H.A. Rijken

Organisatie en Management
Prof. dr. P.G.W. Jansen
Prof. dr. A.-P. de Man
Prof. dr. J. Paauwe
Prof. dr. H.W. Volberda *
vacature

Overige vakgebieden
Prof. mr. A.F.M. Dorresteijn
Dr. J.C. Hoekstra
Prof. dr. mr. G.W.J.M. Kampschoer

REDACTIESECRETARIAAT

De Boer Management Support
Mevr. H.P. de Boer
Postbus 8075
9702 KB Groningen
telefoon 050-5274061
e-mail: deboer@dbms.nl

AUTEURSINSTRUCTIE

Auteurs die overwegen een bijdrage in te zenden, wordt verzocht kennis te nemen van de aanwijzingen voor auteurs, te vinden elders op deze website. Het indienen van een conceptartikel wordt geacht in te houden:

  • dat de auteur het volledige auteursrecht op het werk bezit;
  • dat het artikel niet eerder, in welke taal dan ook, is gepubliceerd;
  • dat met publicatie geen geheimhoudingsplicht wordt geschonden;
  • dat het - na publicatie - niet zonder toestemming van de redactie elders, al dan niet in vertaling, zal worden gepubliceerd.

Boeken ter recensie en alle andere stukken voor de redactie zende men aan het redactiesecretariaat.

@ Auteursrecht voorbehouden
Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de redactie, die daartoe door de auteur(s) met uitsluiting van ieder ander is gemachtigd.

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen informatie houden zij zich gaarne aanbevolen.

ADVERTENTIES

Pubsolutions
Mw. Ruth Bisschop
Fruitweg 70
3981 PA Bunnik
telefoon: 030-8201245
e-mail: ruth@pubmedia.nl

ABONNEMENTEN

Wij verzoeken u alle correspondentie met betrekking tot de abonnementenadministratie, zoals adreswijzigingen enz., te versturen aan:

Pubsolutions
Mw. Claudia van Dijk
Fruitweg 70
3981 PA Bunnik
telefoon: 030-8201245
e-mail: info@pubsolutions.nl

Men abonneert zich voor de gehele jaargang. Dat kan via www.mab-online.nl Verschijnt 6 x per jaar.

Jaarabonnement
€ 106,50 incl. 6% btw.
De verzendtoeslag voor België bedraagt € 6,00, voor Europa € 33,60 en voor de rest van de wereld € 66,24

Jaarabonnement digitaal
€ 100,11 incl. 21% btw.

Studentenabonnement
€ 47,93 incl. 6% btw, mits men is ingeschreven bij een universiteit.

Studentenabonnement digitaal
€ 42,60 incl. 21% btw, mits men is ingeschreven bij een universiteit.

Losse nummers
€ 15,60 incl. 6% btw.

Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar. Abonnementen worden na afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden, tenzij afnemer het abonnement tenminste 30 dagen vóór het einde van de lopende abonnementstermijn schriftelijk heeft opgezegd.

ISSN 0924-6304