Column
De effectiviteit van de eedaflegging
Wallage, Philip
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 6
“Ik bin my der bewust fan dat ik as accountant hannelje yn it algemien belang. Ik oefenje myn berop út mei in profesjoneel krityske ynstelling. Yn it útoefenjen fan myn berop as accountant lit ik my liede troch fûnemintele begjinsels fan yntegerens, objektivens, fakbekwamens en soarchfâldigens en fertroulikens. Ik hâld my oan de wetten en regeljouwing dy’t op myn berop fan tapassing binne. Myn profesjonaliteit bringt mei dat ik gjin hannelings ferrjochtsje dêr’t ik fan wit of hear te witten dat dy it berop fan accountant yn diskredyt bringe kinne. Sa wier helpe my God almachtich/dat ûnthjit ik/dat ferklearje ik.” Zo luidt de tekst in artikel 2 van de Verordening op de beroepseed voor accountants zoals deze in mei 2016 door de ledenvergadering van de NBA is aangenomen. Van alle ingeschreven actieve accountants wordt verwacht dat zij deze eed in het Nederlands, Fries of Engels, voor 1 mei 2017 afleggen.
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Philip | 2014
Downloads: 1.324
Column
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 966
Accountantscontrole, Open...
Leeuwen, Oscar van | Shahim, Abbas | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 757
Bestuurlijke informatieve...
Wallage, Philip | 2017
Downloads: 281
Accountantscontrole
Thibodeau, Jay C. | Wallage, Philip | 2016
Downloads: 816
Accountantscontrole
Dassen, Roger | Majoor, Barbara | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 643
Accountantscontrole
Boot, Arnoud W.A. | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.035
Accountantscontrole
Emanuels, Jim | Langendijk, Henk | Wallage, Philip | 2014
Downloads: 774
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 985
Corporate Governance
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 866
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
de Redactie | 2017
Downloads: 1.161
Accountantscontrole
Mourik, Oscar van | 2017
Downloads: 1.235
Accountantscontrole
Redactie | 2017
Downloads: 617
Accountantscontrole
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 1.218
Accountantscontrole
de Redactie | 2017
Downloads: 464
Accountantscontrole
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 631
Accountantscontrole
Van de redactie | 2017
Downloads: 337
Accountantscontrole
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 860
Accountantscontrole
Thibodeau, Jay C. | Wallage, Philip | 2016
Downloads: 816
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 605
Accountantscontrole