Column
De effectiviteit van de eedaflegging
Wallage, Philip
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 6
“Ik bin my der bewust fan dat ik as accountant hannelje yn it algemien belang. Ik oefenje myn berop út mei in profesjoneel krityske ynstelling. Yn it útoefenjen fan myn berop as accountant lit ik my liede troch fûnemintele begjinsels fan yntegerens, objektivens, fakbekwamens en soarchfâldigens en fertroulikens. Ik hâld my oan de wetten en regeljouwing dy’t op myn berop fan tapassing binne. Myn profesjonaliteit bringt mei dat ik gjin hannelings ferrjochtsje dêr’t ik fan wit of hear te witten dat dy it berop fan accountant yn diskredyt bringe kinne. Sa wier helpe my God almachtich/dat ûnthjit ik/dat ferklearje ik.” Zo luidt de tekst in artikel 2 van de Verordening op de beroepseed voor accountants zoals deze in mei 2016 door de ledenvergadering van de NBA is aangenomen. Van alle ingeschreven actieve accountants wordt verwacht dat zij deze eed in het Nederlands, Fries of Engels, voor 1 mei 2017 afleggen.
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Philip | 2014
Downloads: 1.053
Column
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 724
Accountantscontrole, Open...
Leeuwen, Oscar van | Shahim, Abbas | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 545
Bestuurlijke informatieve...
Wallage, Philip | 2017
Downloads: 53
Accountantscontrole
Thibodeau, Jay C. | Wallage, Philip | 2016
Downloads: 674
Accountantscontrole
Dassen, Roger | Majoor, Barbara | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.756
Accountantscontrole
Boot, Arnoud W.A. | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 821
Accountantscontrole
Emanuels, Jim | Langendijk, Henk | Wallage, Philip | 2014
Downloads: 2.765
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 498
Corporate Governance
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 534
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
de Redactie | 2017
Downloads: 735
Accountantscontrole
Mourik, Oscar van | 2017
Downloads: 827
Accountantscontrole
Redactie | 2017
Downloads: 355
Accountantscontrole
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 805
Accountantscontrole
de Redactie | 2017
Downloads: 249
Accountantscontrole
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 405
Accountantscontrole
Van de redactie | 2017
Downloads: 133
Accountantscontrole
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 660
Accountantscontrole
Thibodeau, Jay C. | Wallage, Philip | 2016
Downloads: 674
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 452
Accountantscontrole