Column
De effectiviteit van de eedaflegging
Wallage, Philip
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2016 - 90e jaargang editie 6
“Ik bin my der bewust fan dat ik as accountant hannelje yn it algemien belang. Ik oefenje myn berop út mei in profesjoneel krityske ynstelling. Yn it útoefenjen fan myn berop as accountant lit ik my liede troch fûnemintele begjinsels fan yntegerens, objektivens, fakbekwamens en soarchfâldigens en fertroulikens. Ik hâld my oan de wetten en regeljouwing dy’t op myn berop fan tapassing binne. Myn profesjonaliteit bringt mei dat ik gjin hannelings ferrjochtsje dêr’t ik fan wit of hear te witten dat dy it berop fan accountant yn diskredyt bringe kinne. Sa wier helpe my God almachtich/dat ûnthjit ik/dat ferklearje ik.” Zo luidt de tekst in artikel 2 van de Verordening op de beroepseed voor accountants zoals deze in mei 2016 door de ledenvergadering van de NBA is aangenomen. Van alle ingeschreven actieve accountants wordt verwacht dat zij deze eed in het Nederlands, Fries of Engels, voor 1 mei 2017 afleggen.
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Philip | 2014
Downloads: 1.191
Column
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 829
Accountantscontrole, Open...
Leeuwen, Oscar van | Shahim, Abbas | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 609
Bestuurlijke informatieve...
Wallage, Philip | 2017
Downloads: 149
Accountantscontrole
Thibodeau, Jay C. | Wallage, Philip | 2016
Downloads: 674
Accountantscontrole
Dassen, Roger | Majoor, Barbara | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 530
Accountantscontrole
Boot, Arnoud W.A. | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 903
Accountantscontrole
Emanuels, Jim | Langendijk, Henk | Wallage, Philip | 2014
Downloads: 618
Bestuurlijke informatieve...
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 692
Corporate Governance
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 656
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
de Redactie | 2017
Downloads: 938
Accountantscontrole
Mourik, Oscar van | 2017
Downloads: 997
Accountantscontrole
Redactie | 2017
Downloads: 423
Accountantscontrole
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 968
Accountantscontrole
de Redactie | 2017
Downloads: 249
Accountantscontrole
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 476
Accountantscontrole
Van de redactie | 2017
Downloads: 188
Accountantscontrole
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 709
Accountantscontrole
Thibodeau, Jay C. | Wallage, Philip | 2016
Downloads: 674
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 452
Accountantscontrole