Homepage
Auteursinstructie

Richtlijnen voor auteurs met betrekking tot in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) te publiceren artikelen.

Samenvatting

1. Artikelen
Artikelen bestaan uit spontane inzendingen of inzendingen op uitnodiging van de redactie. Een artikel omvat maximaal 4.500 woorden (= ca. 10 MAB-pagina's) en moet voldoen aan de eisen ten aanzien van inhoud en vormgeving. Themanummers bevatten achtergrondartikelen; hiervoor worden auteurs door de redactie uitgenodigd.

2. De doelgroep
Een artikel moet praktische relevantie hebben en moet toegankelijk zijn voor de doelgroep, zijnde accountants, controllers en bedrijfseconomen.

3. Eisen ten aanzien van inhoud en vormgeving
Een artikel wordt zonder auteurnaam en functiebeschrijving aangeleverd in verband met de "double blind" reviewprocedure.

Praktische relevantie en toegankelijkheid voor de doelgroep dient te allen tijde in acht te worden genomen. Het artikel begint met een korte samenvatting (max. 100 woorden) die in een kader na de titel wordt opgenomen. Tevens wordt kort de relevantie voor de praktijk aangegeven. Daarna volgt een inleiding waarin de probleemstelling en de opbouw van het betoog zijn weergegeven. Een artikel eindigt met de belangrijkste bevindingen en de conclusies. Het artikel is opgebouwd uit logisch op elkaar aansluitende, genummerde paragrafen. Verwijzingen naar de literatuur worden in de tekst opgenomen met gedetailleerde verwijzingen naar jaar, jaargang, nummer en pagina's van een tijdschriftartikel, uitgever, plaats en jaar van uitgifte van boeken (zie bijlage B). Opmerkingen die in het betoog minder relevant zijn kunnen worden opgenomen in eindnoten. Formules, tabellen en afbeeldingen zijn voorzien van een nummer, waaraan bij verwijzing in de tekst wordt gerefereerd.

Tabellen en grafieken worden in de tekst geplaatst of aan het eind van de tekst, waarbij in de tekst wordt opgenomen: (Hier tabel .. plaatsen).

4. De procedure
Een artikel wordt in Word, als bijlage bij een e-mailbericht gezonden aan de hoofdredacteur (knoops@ese.eur.nl) en aan het redactiesecretariaat (deboer@dbms.nl). Samen met het artikel wordt ingeleverd een korte functiebeschrijving (max. 30 woorden) en de adresgegevens van de auteur(s). Alle artikelen worden eerst beoordeeld door de hoofdredacteur op relevantie voor de doelgroep, op kwaliteit en op naleving van de auteursinstructies. De auteur ontvangt hiervan bericht. (Dit impliceert nog niet dat het artikel al geschikt is bevonden voor plaatsing). Het artikel wordt vervolgens voorgelegd aan ten minste drie leden van de redactie. De hoofdredacteur bericht de auteur per e-mail omtrent de uitkomst van de beoordeling door de redactie. Deze uitkomst kan luiden dat: de bijdrage geschikt wordt bevonden voor plaatsing; of dat de auteur verzocht wordt het artikel aan te passen; of dat de bijdrage niet geschikt wordt geacht voor plaatsing. Indien het artikel wordt aangepast, wordt met de hoofdredacteur afgesproken op welke termijn de aanpassing zal geschieden. Bij toezending van de aangepaste versie van het artikel wordt gedetailleerd aangegeven welke aanpassingen in het artikel zijn verricht. Hierbij wordt gemotiveerd aangegeven of en in hoeverre is afgeweken van aanwijzingen van de redactie. De hoofdredacteur kan de aangepaste versie van het artikel opnieuw voorleggen aan één of meer redactieleden.

De auteur ontvangt een drukproef. De controle vindt intern plaats. Wel ontvangt de auteur een auteursverklaring, welke inhoudt dat de auteur de auteursrechten overdraagt aan de redactie. Op basis van deze auteursverklaringen worden t.z.t. de presentexemplaren verzonden.

A U T E U R S I N S T R U C T I E
Richtlijnen voor auteurs met betrekking tot in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) te publiceren artikelen. Deze richtlijnen zijn bestemd voor allen die overwegen een bijdrage in te zenden ter plaatsing in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie.

1. Algemeen
De redactie van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) stelt zich tot doel lezers te informeren over theoretische en praktische aspecten van, en ontwikkelingen binnen de accountancy en bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden. Daarbij richt zij zich op de op wetenschappelijk niveau opgeleide accountants, controllers en bedrijfseconomen, alsmede op diegenen die door andere opleidingen of beroepsuitoefening professionele belangstelling hebben voor de behandelde onderwerpen. De door auteurs geleverde bijdragen kunnen bestaan uit spontane inzendingen of inzendingen op uitnodiging van de redactie, en omvatten voornamelijk artikelen. Daarnaast kunnen worden opgenomen columns, boekbesprekingen en reacties van lezers. Een artikel bestaat uit maximaal 4.500 woorden (= ca. 10 pag.). Voor artikelen geldt dat zij moeten voldoen aan de normen die aan een goed MAB-artikel moeten worden gesteld: relevant, heldere structuur, referentie aan literatuur, inbedding in bestaande opvattingen/theorieën en goede leesbaarheid, ook voor niet-wetenschappers. Themanummers bevatten achtergrondartikelen; hiervoor worden auteurs door de redactie uitgenodigd. De artikelen zijn onderverdeeld in zeven verschillende rubrieken, namelijk: accountantscontrole, externe verslaggeving, management accounting, bestuurlijke informatievoorziening, financieel management, management en organisatie, overige onderwerpen. De redactie streeft er naar in elk nummer van het MAB een artikel van elke rubriek op te nemen.

2. Eisen ten aanzien van inhoud en vormgeving

2.1 Algemene eisen
De praktische relevantie en de toegankelijkheid voor de lezers van het MAB dient te allen tijde door de auteur in acht te worden genomen.

 • Een bijdrage kan geschreven zijn door één of meerdere auteurs. Indien er sprake is van meerdere auteurs, zijn deze voor de gehele bijdrage gezamenlijk verantwoordelijk. In het vervolg van deze auteursinstructie moet in geldende gevallen "de auteurs" gelezen worden, in plaats van "de auteur".
 • Iedere bijdrage is voorzien van een passende bondige titel, die het onderwerp aangeeft van de inhoud van de tekst.
 • De bijdrage is gesteld in de Nederlandse taal. (In uitzonderingsgevallen is het, na overleg met de redactie, mogelijk in de Engelse taal te publiceren). De spelling is conform de woordenlijst van de Nederlandse taal ("Groene boekje").
 • De tekst is, afgezien van het passend gebruik van citaten, oorspronkelijk. Er wordt gebruik gemaakt van duidelijke en taalkundig juiste formuleringen.
 • In de tekst zelf moet het onderwerp voldoende verklaard en toegelicht worden, zodanig dat het betoog in principe toegankelijk is voor de gehele doelgroep van het MAB.

Van iedere ingezonden bijdrage wordt aangenomen dat:

 • de auteur het volledige auteursrecht op het werk bezit;
 • het artikel niet eerder, in welke taal dan ook, is gepubliceerd;
 • met de publicatie geen geheimhoudingsplicht wordt geschonden;
 • het na publicatie niet zonder toestemming van de redactie elders, al dan niet vertaald, zal worden gepubliceerd.

2.2 Eisen ten aanzien van artikelen

 • NAW-gegevens en functiebeschrijving van de auteur(s) worden op een apart document aangeleverd (in verband met de "double blind" reviewprocedure).
 • Aan het begin van het artikel wordt een korte samenvatting van maximaal 100 woorden opgenomen. Daaronder volgen onder een kopje "Relevantie voor de praktijk" enkele zinnen waarin de relevantie voor de praktijk wordt aangegeven.
 • Het artikel begint met een beknopte inleiding of samenvatting waarin de probleemstelling en de opbouw van het betoog zijn weergegeven. Een artikel eindigt met de belangrijkste bevindingen en de conclusies van de auteur.
 • Het artikel is zo mogelijk ingedeeld in logisch op elkaar aansluitende paragrafen, die zijn genummerd en zijn voorzien van een titel. De paragrafen zijn zo nodig onderverdeeld in genummerde subparagrafen.
 • De pagina's zijn doorlopend genummerd en zijn voorzien van een kantlijn (ca. 3 cm.). Nieuwe alinea's worden aangegeven door de tekst te laten inspringen. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van: lettertype Times New Roman, lettergrootte 11, regelafstand 1,3.
 • Indien bij het schrijven van het artikel gebruik is gemaakt van eerder verschenen publicaties, worden deze publicaties vermeld aan het eind van de tekst. Vermeld worden: Na(a)m(en) auteur(s), voorletter(s), titel, uitgever of periodiek (met aanduiding nummer), plaats (alleen bij boeken), jaartal, zo nodig drukgang en eventueel paginanummers. In de tekst kan verwezen worden naar de literatuurlijst door de na(a)m(en) van de auteur(s) en het jaar van publicatie te vermelden. (Zie voor een voorbeeld Bijlage B).
 • De auteur kan voor opmerkingen die in het betoog minder relevant zijn, maar die hij/zij wel wil vermelden, verwijzen naar doorlopend genummerde noten. De noten worden geplaatst aan het eind van het artikel, na de literatuurverwijzingen.
 • Het artikel bestaat uit maximaal circa 4.500 woorden, wat bij normale regelafstand neerkomt op maximaal tien pagina's. Auteurs die menen met een qua inhoud geschikt artikel niet aan deze eis te kunnen voldoen, wordt aangeraden vooraf overleg te plegen met de redactie.
 • Formules, tabellen en afbeeldingen zijn voorzien van een nummer, waaraan bij verwijzing in de tekst gerefereerd wordt. Verwijzingen naar posities (hiernaast, hieronder, hierboven) worden vermeden.

2.3 Eisen ten aanzien van boekbesprekingen

 • De auteur van een boekbespreking heeft een aantoonbare bijdrage geleverd op het gebied van de publicatie die door hem/haar gerecenseerd wordt. Op deze wijze wordt bereikt dat de bespreking niet slechts waarde heeft als weergave van de inhoud, maar dat er ook enige autoriteit uitgaat van de persoonlijke mening van de recensent.
 • De in de boekbespreking vervatte kritiek is zodanig van toonzetting dat recht gedaan wordt aan het feit, dat er met betrekking tot boekbesprekingen geen mogelijkheid bestaat tot een weerwoord.
 • In de aanhef van de boekbespreking worden achtereenvolgens vermeld:
  • namen en voorletter(s)
  • titel
  • uitgever
  • plaats
  • jaartal
  • aantal bladzijden
  • zo mogelijk prijs
 • De boekbespreking bestaat uit maximaal circa 1000 woorden (twee pagina's bij normale regelafstand).
 • Indien de auteur van de boekbespreking is uitgenodigd door de redactie heeft hij/zij recht op het behouden van het gerecenseerde boek.

2.4 Eisen ten aanzien van reacties van lezers

 • De bijdrage, geschreven in reactie op een eerder gepubliceerd artikel, geeft duidelijk, kort en bondig het standpunt van de lezer weer ten aanzien van het in het artikel behandelde onderwerp.
 • De reactie vormt geen artikel op zich. Zij bevat maximaal circa 2000 woorden (vier pagina's bij normale regelafstand).
 • De auteur wiens artikel onderwerp van de reactie is, wordt door de redactie in de gelegenheid gesteld om in dezelfde editie een kort commentaar te schrijven op de reactie van de lezer. Op deze wijze wordt de discussie tussen de auteur en de lezer afgerond.

3. Procedure bij inzending
De bijdrage wordt door de auteur als bijlage in de vorm van een Word-document bij een e-mail gezonden aan de hoofdredacteur (knoops@ese.eur.nl) en aan het redactiesecretariaat (deboer@dbms.nl). De auteur verschaft ten behoeve van de administratie van het secretariaat de volgende gegevens in een apart document: - naam en voorletters - titulatuur - privé-adres en telefoonnummer - zakelijk adres en telefoonnummer Tevens stelt de auteur een beknopte functieomschrijving (maximaal 30 woorden) samen, bestemd voor gelijktijdige publicatie met de inzending. Aanbevolen wordt om in deze functieomschrijving melding te maken van de huidige hoofdfunctie, eventuele nevenfuncties en vroegere functies (voor zover relevant). Nadat door de hoofdredacteur is beslist dat het artikel in behandeling wordt genomen, wordt de auteur hiervan in kennis gesteld.

4. Redactionele beoordeling van inzendingen
De door het redactiesecretariaat ontvangen bijdrage wordt ter beoordeling voorgelegd aan ten minste drie leden van de redactie. In voorkomende gevallen kan de redactie het wenselijk achten de bijdrage tevens voor te leggen aan één of meer derden, ter zake kundigen. De redactie gaat ervan uit dat de auteur hier geen bezwaar tegen heeft, tenzij hij/zij zulks bij het inzenden van de bijdrage uitdrukkelijk heeft doen blijken. Er vindt een zgn. "double blind" review plaats (de redacteuren kennen de naam van de auteur niet en andersom). Dit bevordert de objectiviteit van de beoordeling. De auteur ontvangt zo spoedig mogelijk bericht omtrent de uitkomst van deze beoordeling.

Deze uitkomst kan luiden dat:

 • de bijdrage geschikt wordt bevonden voor plaatsing in het MAB;
 • de auteur verzocht wordt naar aanleiding van de opmerkingen van de redactie het artikel aan te passen;
 • de bijdrage niet geschikt wordt geacht voor plaatsing.

Van de ingezonden bijdrage wordt aangenomen dat de tekst in principe definitief is. Indien de auteur spontaan of op verzoek van de redactie de ingezonden bijdrage inhoudelijk wijzigt, geeft hij/zij deze wijzigingen in de nieuwe tekst duidelijk aan. De hoofdredacteur kan besluiten om de gewijzigde inzending opnieuw voor te leggen aan de redactie. De auteur zendt het definitieve artikel per e-mail aan de hoofdredacteur (knoops@ese.eur.nl) en aan het redactiesecretariaat (deboer@dbms.nl), dit keer MET vermelding van auteurnaam en functiebeschrijving). Nadat de redactie besloten heeft tot het plaatsen van de ingezonden bijdrage ontvangt de auteur hiervan bericht. Zo mogelijk zal dan eveneens worden aangegeven in welke maand publicatie zal geschieden.

5. Drukproeven en auteursverklaring
Er wordt geen drukproef verstrekt. De controle vindt intern plaats. De auteur ontvangt een zogenaamde auteursverklaring, welke inhoudt dat de auteur de auteursrechten op de publicatie overdraagt aan de redactie.

6. Afhandeling na publicatie
Na publicatie ontvangt de auteur rechtstreeks van de uitgever kosteloos minimaal vijf exemplaren van het betreffende MAB-nummer. Voor toezending van meerdere exemplaren dient de auteur overleg te plegen met de uitgever.

Redactiesecretariaat:
Mw. H.P. de Boer
De Boer Management Support
Postbus 8075
9702 KB  Groningen
(Telefoon: 050-5274061)
(e-mail: deboer@dbms.nl

Hoofdredacteur:
dr. C.D. Knoops, kamer H 14-05,
department Accounting, Auditing & Control
Erasmus School of Economics
Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
(tel.: 010-4081324)
(e-mail: knoops@ese.eur.nl)

 

 

BIJLAGE A:  Aanleveren tekst per e-mail
Auteurs wordt verzocht onderstaande aanwijzingen op te volgen. De procedure vermindert het tijdsbeslag en de kans op zetfouten bij de verdere afhandeling.

Software
Gelieve de tekst aan te leveren in WORD.

Vorm van de kopij
Eindeloos typen

 • type geen afbrekingen
 • gebruik zo min mogelijk codes. Centreren, rechtslijnen enz. niet gebruiken. Tabs, commentaarteksten, lay-out coderingen enz. ook liever niet.
 • wel mogen de codes (vet), (curs) en (ond);
 • wel paginanummers toevoegen. Hiermee kunt u de structuur van hoofdkop, 1e gradatie tussenkop en 2e gradatie tussenkop in het artikel tot uitdrukking brengen. Bij voorkeur volgens dit stramien:
 • tik de hoofdkop in kapitalen
 • tik de 1e gradatie tussenkop vet
 • tik de 2e gradatie tussenkop onderstreept

Als u dit consequent toepast kunnen wij "unieke zetcodes" toepassen bij de door u aangegeven vet- en onderstreepcodes. Dit werkt efficiënt en snel.

Wilt u een tekstgedeelte cursief afgedrukt hebben, dan graag consequent aanbrengen.

Tabellen
Indien mogelijk aanleveren aan het eind van het artikel en in de tekst een verwijzing typen met aanduiding:

(Hier tabel .. plaatsen)

Vindt u deze methode omslachtig, dan hoeft u het niet te doen. Plaatst u dan de tabel gewoon waar hij hoort, dan zorgen wij voor de rest.

Schema's, grafieken en illustraties
In gangbare software gemaakte schema's etc. kunt u e-mailen. Eenvoudige schema's (kadertjes en pijltjes) kan een zetter ook wel maken met zijn apparatuur. Maar, de zetter is geen tekenaar, ook geen technisch tekenaar. Wij verzoeken u dus bij ingewikkelde illustraties goede, scherpe opneembare originelen mee te zenden. Foto's moeten vooral contrastrijk zijn en bij voorkeur zwart-wit.

 

 

BIJLAGE B:  Literatuurverwijzingen
Literatuurverwijzingen bij voorkeur opnemen in de tekst. Wilt u verwijzen naar een boek of artikel, dan kan dat als volgt:

"De kritieke dimensies van transacties zijn asset specificity, onzekerheid en frequentie (Williamson, 1995, p. 52)."

Wilt u verwijzen naar twee verschillende publicaties van dezelfde auteur in hetzelfde jaar, dan voegt men aan het jaartal een a. resp. b. toe. Men verwijst bijvoorbeeld de eerste keer naar Fama en Jensen (1983a) en de tweede keer naar Fama en Jensen (1983b).

Aan het einde van het artikel wordt de literatuur waarnaar verwezen wordt opgenomen in alfabetische volgorde van naam van (de eerste) auteur. Literatuur zonder auteur (bijvoorbeeld Handelingen van de Tweede Kamer), worden in dit alfabetisch overzicht tussengevoegd op de titel van de publicatie.

De literatuurverwijzingen moeten worden opgenomen volgens het onderstaande voorbeeld.

Literatuur

Burgert, R. (1999), Is de vervangingswaardeleer een naaste verwante van de Oostenrijkse waardeleer?, in: A.J. Bindenga, M.A. van Hoepen en J. Maat (redactie), Bericht gegeven, Opstellenbundel aangeboden aan prof. drs. F. Krens, Kluwer, Deventer, pp. 105-110.

Caves, R.D. en M.E. Porter (1977), From entry barriers to mobility barriers, Quarterly Journal of Economics, vol. 91, no. 2, pp. 241-261.

Fama, E.F. en M.C. Jensen (1983a), Separation of ownership and control, Journal of Law and Economics, vol. 26, no. 2, pp. 301-326.

Fama, E.F. en M.C. Jensen (1983b), Agency problems and residual claims, Journal of Law and Economics, vol. 26, no. 2, pp. 327-350.

Nederlands Instituut van Registeraccountants (1992), Onderzoek jaarverslaggeving 1990. Resultaten van een onderzoek naar de wijze van verslaggeving van 120 ter beurze genoteerde ondernemingen, NIVRA-geschrift 60, Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.

Toegang tot de Rijksbegroting (1988), 's-Gravenhage: SDU Uitgeverij.

Williamson, O.E. (1985), The economic institutions of capitalism, New York: The Free Press.

 

>> download Auteursinstructie 2013.pdf