Overige info
Auteursverklaring

Uw gegevens

Uw verklaring

De auteur verklaart dat hij/zij het volledige auteursrecht op het werk bezit. Hij/zij vrijwaart de redactie tegen alle vorderingen van derden betreffende de inhoud en de vorm van het werk alsmede betreffende de titel indien deze door de auteur aan het artikel is gegeven.

De auteur verleent de redactie van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (het MAB) met uitsluiting van zichzelf en alle anderen toestemming het door de auteur vervaardigde artikel in het MAB te publiceren en daarna op te nemen in het digitale archief op de website. Dit archief is tot 5 jaar terug alleen toegankelijk voor abonnees. Daarna is het archief vrij toegankelijk voor geïnteresseerden.

De auteur machtigt bij deze de redactie onherroepelijk om de uit zijn/haar auteursrecht voortvloeiende rechten en bevoegdheden uit te oefenen ter bescherming en handhaving jegens derden van de aan de redactie toegekende rechten en bevoegdheden en daartoe, op haar eigen kosten en zonodig op naam van de auteur, zowel in als buiten rechte op te treden.

Contactgegevens

U heeft recht op drie exemplaren, die u gratis worden toegezonden.
Voor nadere inlichtingen over meer nummers en de hieraan verbonden kosten kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met het secretariaatOverige info