Overige info
Voorwaarden

  1. Alle informatie in deze website is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Het op enige wijze kopiëren en/of (opnieuw) publiceren van (enig deel van) informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van MAB niet toegestaan.
  2. MAB, de eigenaar van deze website, gaat vertrouwelijk om met door de gebruiker verstrekte gegevens. Gegevens die de gebruiker in het kader van aanmelding en/of bestellingen of anderszins aan MAB opgeeft, kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Voorzover de gebruiker constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij MAB daarvan in kennis stellen.
  3. MAB, uitgevers, auteurs en/of redacteuren van de informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft, zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden daarin of voor het gebruik dat de gebruiker daarvan maakt of voor de (niet-)bereikbaarheid daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.
  4. De totale aansprakelijkheid van MAB wegens tekortkoming in de levering van enige prestatie is - onverminderd het voorgaande - te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag, gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs.
  5. Toegang tot de website wordt verleend op strikt persoonlijke basis. Een gebruikersnaam, password en/of ander identificatiemiddel mag alleen worden gebruikt door de natuurlijke persoon door wie deze voor de eerste keer zijn geregistreerd, en uitsluitend voor diens eigen gebruik van deze website. Het is de gebruiker niet toegestaan van de via deze website aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van - al of niet commerciële - exploitatie van die informatie, producten of diensten of enig gedeelte daarvan door gebruiker of een derde.
  6. Voor gebruik van via deze website aangeboden informatie, producten en/of diensten kunnen, ook indien die gratis toegankelijk zijn, aanvullende voorwaarden van de leverancier gelden.