Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 76(1): 54-64, doi: 10.5117/mab.76.10781
Wat is ondernemingsbestuur?
expand article infoHans Strikwerda
Open Access
Abstract
In de literatuur is geen bevredigend antwoord te vinden op de vraag ‘wat is goed ondernemingsbestuur?’ De vraag wordt weliswaar vanuit verschillende disciplines, juridisch, economisch, bedrijfskundig, management control, journalistiek, zowel descriptief als prescriptief behandeld, maar een geïntegreerde benadering ontbreekt. Deze omissie begint te klemmen gezien het groeiende belang van corporate governance, het voornemen de goedkeuring van de jaarrekening te scheiden van het verlenen van decharge en de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dit artikel wordt ondernemingsbestuur belicht vanuit de genoemde disciplines en er wordt een voorstel gedaan hoe deze invalshoeken tot één geïntegreerd toetsingskader voor goed ondernemingsbestuur te integreren.