Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(1): 12-14, doi: 10.5117/mab.77.10788
Fraude en accountant in het huidige tijdsbeeld
expand article infoAndré Bindenga
Open Access
Abstract
Accountants kunnen niet langer de kritiek van het maatschappelijk verkeer pareren door te wijzen op door henzelf ontwikkelde theorieën over de grenzen van de accountantscontrole. In dit artikel worden voorstellen gedaan om de verwachtingskloof te overbruggen.