Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 80(1): 64-71, doi: 10.5117/mab.80.10844
Risicomanagement en risicoverslaggeving tegen de achtergrond van corporate governance
expand article infoT. L. C. M. Groot
Open Access
Abstract
De kern van corporate governance is dat een beursgenoteerde vennootschap moet streven naar het creëren van langetermijnaandeelhouderswaarde. Daar hoort bij dat de vennootschap beschikt over een op haar situatie toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem en zich rekenschap geeft van de noodzaak van risicoverslaggeving. Het bestuur van de vennootschap is voor beide verantwoordelijk. Uit de corporategovernancediscussie vloeien belangrijke inzichten voort over wat goed risicomanagement en goede risico verslag geving inhouden, en wat de plaats van de interne audit functie van de vennootschap daarbij kan zijn. Die inzichten komen maar zeer ten dele tot uiting in de Nederlandse corporate governance code. Die code zou dan ook op enkele punten moeten worden aangepast.