Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 74(10): 433-445, doi: 10.5117/mab.74.11745
Belangwekkende uitbrei­ding van gesegmenteerde informatieverstrekking
expand article infoDick Van Offeren
Open Access
Abstract
Met de editie 1999 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (Richtlijnen) zijn de verslagge-vingseisen voor gesegmenteerde informatiever-strekking in overeenstemming gebracht met de eisen zoals die in internationaal verband zijn geformuleerd. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft bepaald dat de Richtlijnen van kracht zijn voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari van het jaar volgend op het jaar van publicatie van de Richtlijnen. Voor de Richtlijnen die zijn gepu-bliceerd eind 1999 betekent dit dat boekjaren die op of na 1 januari 2000 zijn begonnen aan deze Richtlijnen dienen te voldoen. Voor de onderne-mingen die het boekjaar gelijk hebben aan het kalenderjaar houdt dit dus in dat de Richtlijnen van 1999 worden verwerkt in de jaarrapporten over 2000. Voor de gebruikers van jaarrekeningen wordt de invloed van de Richtlijnen 1999 in het voorjaar van 2001 duidelijk. Opstellers en contro-leurs dienen voor de vastlegging van de gegevens en de controle daarvan voor het boekjaar 2000 zich bewust te zijn van deze nieuwe en vergaande eisen.