Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 82(10): 408-417, doi: 10.5117/mab.82.11848
IFRS for Private Entities: een nieuwe verslaggevingstandaard voor niet–beursfondsen?
expand article infoH. Van Den Ende, B. Owel
Open Access
Abstract
Aangenomen mag worden dat de IASB binnen afzienbare tijd een defi nitieve verslaggevingstandaard voor niet-beursgenoteerde ondernemingen publiceert. Deze op full IFRS gebaseerde, maar wel vereenvoudigde standaard, is bedoeld voor ondernemingen zonder public accountability. De Exposure Draft, die in februari 2007 is gepubliceerd, heeft geleid tot diverse commentaren. Hoewel er in overwegende mate positief is gereageerd op de inhoud van de Exposure Draft wordt door de respondenten aangedrongen op verdere vereenvoudigingen. De in dit kader meest genoemde onderwerpen zijn goodwill (en de afschrijving daarop), de verwerking van latente belastingen, de classifi catie en waardering van pensioenregelingen en het gebruik van de reële waarde. Een door ons uitgevoerd, beperkt empirisch onderzoek wijst uit dat de huidige Exposure Draft (nog) niet tot voldoende fundamentele vereenvoudigingen leidt ten opzichte van full IFRS. Op enkele deelgebieden zijn goede stappen gezet, maar deze zijn nog niet afdoende om de beoogde lastenverlichting te realiseren.