Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 82(10): 425-434, doi: 10.5117/mab.82.11854
Samenval grondslagen voor aangifte en jaarrekening kleine ondernemingen
expand article infoB. Kamp
Open Access
Abstract
Vanaf boekjaar 2007 kunnen kleine ondernemingen er voor kiezen om hun jaarrekening te baseren op de fi scale waarderingsgrondslagen. Het doel van deze faciliteit is om de administratieve lastendruk te verminderen. De jaarcijfers hoeven nu niet meer zowel aan Titel 9 BW2 als aan goed koopmansgebruik getoetst te worden. In de praktijk blijken de cijfers veelal ‘commercieel’ en fi scaal al aan elkaar gelijk te zijn. Daarmee zal in veel gevallen het effect op het inzicht in vermogen en resultaat beperkt zijn. Doordat goed koopmansgebruik zich relatief zelfstandig heeft ontwikkeld ten opzichte van de jaarverslaggevinggrondslagen, is er echter een aantal punten dat nadere aandacht vergt bij de praktische toepassing van de fi scale waarderingsgrondslagen in de jaarrekening.