Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 82(10): 435-444, doi: 10.5117/mab.82.11855
Kwaliteit gedeponeerde jaar stukken middelgrote rechts personen
expand article infoL. Gouwens, Ruud Vergoossen
Open Access
Abstract
De kwaliteit van de gedeponeerde jaarstukken 2006 van middelgrote rechtspersonen is op een aantal aspecten onderzocht, waaronder de termijnen voor het opmaken en vaststellen van de jaarrekening en het deponeren van de jaarstukken, de volledigheid van de gedeponeerde jaarstukken en de strekking en inhoud van de accountantsverklaring. Daarnaast wordt ingezoomd op de jaarrekening die op een beperkt aantal objectief toetsbare punten aan een nader onderzoek is onderworpen. Aan de orde komen het verloopoverzicht eigen vermogen, het gemiddeld aantal werknemers, de bestuurders- en commissarissenbeloning, het kasstroomoverzicht en de classifi catie van pensioenregelingen. Het onderzoek is zo ingericht dat uitspraken kunnen worden gedaan over de gehele populatie van de door middelgrote rechtspersonen gedeponeerde jaarstukken 2006 ten aanzien van de onderzochte aspecten. Het blijkt dat de termijnen voor opmaking, vaststelling en deponering niet altijd worden nageleefd en dat de gedeponeerde jaarstukken niet altijd compleet zijn. Het niet nakomen van de deponeringsplicht wordt gezien als een economisch delict. Ook komt het nogal eens voor dat de accountantsverklaring die bij de jaarstukken is gevoegd niet helemaal aan de door de wetgever of beroepsorganisaties gestelde eisen voldoet. Accountantsorganisaties en externe accountants lopen hier een risico. Het onderzoek brengt verder aan het licht dat informatie die op grond van wettelijke bepalingen of stellige uitspraken van de Raad voor de Jaarverslaggeving moet worden opgenomen in een aantal gevallen gebrekkig is of ontbreekt zonder dat dit leidt tot een melding in de accountantsverklaring.