Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 65(11): 551-569, doi: 10.5117/mab.65.12588
Tijdsaspecten van bedrij fseconomische winstbepaling
expand article infoJ. C. Brezet
Open Access