Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 74(12): 560-565, doi: 10.5117/mab.74.13779
Het accountantsberoep anno 2000
expand article infoG. W. H. J. Glaudemans
Open Access
Abstract
Het accountantsberoep, en dan met name dat van de openbaar accountant, ligt onder vuur. De verworven maatschappelijke privileges die verbonden leken aan de professionele status van het accountantsberoep, zijn minder van-zelfsprekend geworden dan vroeger. Hieraan liggen zowel maatschappelijke veranderingen als veranderingen binnen accountantskantoren ten grondslag. De toekomst van het accountants-beroep hoeft daarmee echter niet minder perspectief te bieden dan in het verleden, integendeel. In deze bijdrage wil ik betogen dat de nieuwe tijd nieuwe kansen biedt aan de accountant. Ik geef een op persoonlijke titel geschreven beschouwing waarin ik zal ingaan op enkele fundamenten van het accountants-beroep in relatie tot de hedendaagse maatschap-pij. Daartoe zal ik onder andere enige hoofd-punten uit de beleidsnota van het Koninklijk NIVRA nader aan de orde stellen om te laten zien hoe de beroepsorganisatie omgaat met de maatschappelijke discussie betreffende het functioneren van de openbaar accountant 1 .