Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 75(12): 525-538, doi: 10.5117/mab.75.13787
Bronnen van controlinformatie voor politieke bestuurders
expand article infoH. J. Ter Bogt
Open Access
Abstract
In de afgelopen jaren gingen veel Nederlandse gemeenten (en andere overheden) kengetallen en prestatie-indicatoren in de planning- en controlstukken vermelden. Op basis van de uitkomsten van een door 262 wethouders ingevulde enquête, geeft dit artikel een beeld van het oordeel van wethouders over de beschikbare en voor hen relevante prestatie-informatie. Tevens wordt in dit artikel, mede aan de hand van literatuur, ingegaan op de voorkeuren van wethouders voor de uiteenlopende bronnen waaruit zij prestatie-informatie kunnen putten. Het onderzoek wijst onder meer uit dat veel wethouders de huidige prestatiegegevens in de planning- en controldocumenten matig waarderen en weinig gebruiken. De wethouders maken vooral veel gebruik van mondelinge informatie die zij verkrijgen via informeel overleg en formele contacten (zoals vergaderingen) met ambtelijke leidinggevenden.