Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 18(3): 106-115, doi: 10.5117/mab.18.15277
EENIGE OPMERKINGEN OVER DE ONDERZOE­ KEN DOOR RIJKSACCOUNTANTS TEN BE­ HOEVE VAN DE BELASTING-ADMINISTRATIE
expand article infoD. Nye
Open Access