Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(3): 119-121, doi: 10.5117/mab.77.15706
Achtergesteld vermogen is niet altijd garantievermogen
expand article infoAndré Dorsman
Open Access
Abstract
Onlangs deed de Hoge Raad een uitspraak in een faillissement met betrekking tot het achtergesteld vreemd vermogen. Volgens de Hoge Raad mag in sommige gevallen de verstrekker van achtergesteld vreemd vermogen deze vordering verrekenen met een schuld die de verstrekker bij dezelfde onderneming heeft. In dit artikel wordt betoogd dat deze uitspraak van de Hoge Raad indruist tegen de onder bedrijfseconomen levende opvatting wat onder achtergesteld vermogen wordt verstaan. Bovendien heeft dit standpunt van de Hoge Raad verstrekkende gevolgen voor de gegevensverstrekking in de toelichting op de post achtergesteld vermogen in de jaarrekening.