Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(3): 81-88, doi: 10.5117/mab.78.15711
Het baten-lastenstelsel en de weerzin van de departementen
expand article infoW. Bonnema
Open Access
Abstract
In de Miljoenennota’s 2001 en 2002 werd aangekondigd dat de financiële administratie van het Rijk zal worden omgezet in een baten-lastenboekhouding. In een brief aan de Tweede Kamer van september 2003 is de minister van Financiën hierop teruggekomen. Er zou thans voorrang moeten worden gegeven aan de afslanking van de rijksoverheid en aan de verdere ontwikkeling van het zogenaamde VBTB-proces (van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording). De auteur bestrijdt de argumenten van de minister om af te zien van een baten-lastenboekhouding en toont aan door middel van een aantal voorvallen uit het verleden dat de weerzin van de departementen tegen het baten-lastenstelsel – waarover de minister rept – van veel oudere datum is. Voorts demonstreert hij aan de hand van de gang van zaken bij de lagere overheid en in het buitenland dat de tijd rijp is voor een bedrijfsmatige wijze van boekhouden. Het streven naar bedrijfsmatig werken vergroot het belang van deze wijze van boekhouden en tevens het belang van de controlfunctie en de interne auditfunctie.