Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 83(4): 117-124, doi: 10.5117/mab.83.16337
Een bijdrage aan de kosten van opruiming in de jaarrekening
expand article infoJ. B. Backhuijs
Open Access
Abstract
Verschillende overheidsregelingen eisen van ondernemingen fi nanciële bijdragen voor de kosten van het opruimen van producten of productiefaciliteiten van die ondernemingen. In dit artikel wordt ingegaan op de verwerking in de jaarrekening van die fi nanciële bijdragen. In verband met die verwerking wordt besproken of de onderneming bij een dergelijke regeling al dan niet een ‘doorgeefl uik’ van de overheid is, wanneer en voor welk bedrag de verplichtingen en mogelijke rechten uit een dergelijke regeling door de onderneming in haar jaarrekening worden verwerkt en ten slotte op welke plaats in de winst-en-verliesrekening de lasten van de fi nanciële bijdrage worden opgenomen.