Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 76(5): 203-212, doi: 10.5117/mab.76.16869
Rapportage over Intellectual Capital in het jaarverslag
expand article infoAuke De Bos
Open Access
Abstract
Intellectual Capital (IC) is een modeterm, het begrip brengt het ontastbare binnen ondernemingen tot uitdrukking. IC wordt als de belangrijkste verklaring gezien voor het verschil tussen de gepresenteerde waarde van ondernemingen in de balans en de beurswaarde van ondernemingen. Dit artikel geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de rapportage over IC in het jaarverslag. De laatste jaren zijn verschillende voorstellen gedaan om de informatieverstrekking over IC te verbeteren. Deze voorstellen sluiten deels aan bij de opvattingen van beleggingsanalisten. Door nieuwe internationale regelgeving zal de rapportage over IC in het jaarverslag verbeteren.