Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 74(6): 269-379, doi: 10.5117/mab.74.17483
Waardering en naar de markt brengen van nieuwe technologie
expand article infoW. Van Rossum, A. A. De Waal
Open Access
Abstract
Naarmate bedrijven steeds vaker technologieontwikkeling uitbesteden, wordt het belangrijker voor de leveranciers van nieuwe technologie op een adequate wijze de waarde vast te stellen van hun nieuwe technologie, met als uitgangspunt de rol die de technologie zal spelen in het productieproces van de afnemer. In het onderhavige artikel besteden de auteurs eerst aandacht aan de bestaande wijzen van waardering van technologieën en ontwikkelen zij daarna een eigen benadering die is gebaseerd op een combinatie van inzichten uit management accounting en business marketing. De auteurs argumenteren dat de door hen bepleite ‘customer value based’- methode zal leiden tot hogere waardeopbrengsten voor toeleveranciers en afnemers. Deze methode wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld van de bijdragen vanuit een nanotechnologiebedrijf aan verscheidene afnemers. Het artikel eindigt met een omschrijving van het onderzoeksprogramma dat is gericht op het verder ontwikkelen van deze nieuwe methode van waardering en naar de markt brengen van technologie.