Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(6): 259-268, doi: 10.5117/mab.81.17764
Rapportage over prestaties in de Europese Unie: Babylonische spraakverwarring?
expand article infoA. J. Brouwer
Open Access
Abstract
In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de presentatie van de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening 2005, en het gebruik van alternatieve winstbegrippen in jaarverslagen1 over zowel 2004 als 2005 door ondernemingen in de Europese Unie (EU). Uit het onderzoek blijkt dat sprake is van grote diversiteit binnen de EU in zowel de presentatie van de winst-en-verliesrekening, als het gebruik van alternatieve winstbegrippen elders in het jaarverslag. Dit roept de vraag op of de invoering van IFRS in de EU heeft geleid tot de gewenste hoge mate van vergelijkbaarheid. Waar het de presentatie van informatie betreft, lijkt hier nog veel ruimte voor verbetering te bestaan.