Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(7/8): 306-312, doi: 10.5117/mab.77.20775
Openbaar maken van accountantshonoraria
expand article infoFrans Van Schaik
Open Access
Abstract
Het verdient aanbeveling de vergoedingen die de accountant heeft ontvangen voor wettelijke controles en overige dienstverlening, die gedurende de verslagperiode zijn verleend, in de jaarrekening van de controlecliënt openbaar te maken. Dit is één van de onafhankelijkheidsvoorschriften die per 1 januari 2003 in werking zijn getreden. Het voorschrift beoogt de gebruikers van de jaarrekening beter te informeren over de onafhankelijkheid van de accountant. In dit artikel wordt gemaand tot voorzichtigheid bij het doen van uitspraken over de onafhankelijkheid van de accountant op basis van openbaar gemaakte vergoedingen voor accountantscontrole en overige dienstverlening.