Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(7/8): 340-347, doi: 10.5117/mab.77.20787
Risicomanagement van banken
expand article infoJ. J. A. Leenaars
Open Access
Abstract
Risicomanagement van banken mag zich de laatste jaren in een sterk toenemende belangstelling verheugen. De redenen hiervoor zijn primair van bedrijfseconomische aard, maar vinden hun grond eveneens in structurele wijzigingen van het toezicht op banken. Deregulering, afgeleide financiële instrumenten en een massieve toepassing van ICT maken financiële markten transparanter, waardoor marges versmallen, en het nauwkeuriger meten en managen van risico’s noodzakelijk wordt. Internationale regelgeving inzake toezicht sluit hierop aan door – vanaf 2007 – de door banken aan te houden solvabiliteit veel directer dan vroeger te koppelen aan ingenomen risicoposities. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste bankspecifieke risico’s, de wijze waarop deze risico’s kunnen worden gemeten en de manier waarop deze risico’s kunnen worden beheerst en gemanaged.