Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(7/8): 364-372, doi: 10.5117/mab.78.20803
Internal control volgens Sarbanes-Oxley
expand article infoJim Emanuels, Oscar Van Leeuwen, Philip Wallage
Open Access
Abstract
In deze bijdrage worden de recente ontwikkelingen rondom het afleggen van verantwoording inzake ‘internal control’ geschetst. Met name wordt ingegaan op eisen die door de Sarbanes-Oxley wet (SOx) zijn opgelegd en die een extraterritoriale werking hebben. Zo stelt SOx 302 verplicht dat het management vaststelt dat de beheersmaatregelen rond informatieverstrekking in openbaar gemaakte financiële rapportages toereikend zijn. SOx 404 voegt als belangrijkste elementen daaraan toe een verplichte jaarlijkse mededeling over de werking van deze beheersmaatregelen en een verplichte accountantscontrole. De werkzaamheden die de accountant moet verrichten om deze verklaring af te kunnen geven, richten zich op de evaluatie, inclusief de risico-evaluatie die het management zelf met betrekking tot het rapportageproces heeft uitgevoerd. De accountant moet daartoe een substantiële hoeveelheid eigen controlearbeid uitvoeren, maar ook de uitgevoerde testwerkzaamheden door functionarissen van de organisatie beoordelen. Er mag in beperkte mate worden gesteund op de werkzaamheden van derden.