Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 79(7/8): 334-342, doi: 10.5117/mab.79.20807
Kanttekeningen bij de modernisering van het Nederlandse jaarrekeningenrecht
expand article infoC. J. A. Van Geffen
Open Access
Abstract
Het Nederlandse jaarrekeningenrecht wordt ingrijpend gemoderniseerd. De wijzigingen die de afgelopen jaren in Europese wetgeving werden aangebracht, bekend als de IAS-verordening, IAS-39 richtlijn en Moderniseringsrichtlijn, worden geïmplementeerd in het Burgerlijk Wetboek. Deze wijzigingen, die met ingang van boekjaar 2005 van toepassing zijn, hebben onder andere betrekking op het (vrijwillig) gebruik van IFRS, financiële instrumenten, waardering op actuele waarde en de geconsolideerde jaarrekening. In dit artikel worden de door de Nederlandse wetgever in de loop van het wetgevingsproces gemaakte beleidskeuzen en consequenties van de nieuwe wettelijke bepalingen besproken.