Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 91: 18-17, doi: 10.5117/mab.91.24047
Audit Research Summaries
expand article infoPhilip Wallage
Open Access
Abstract
Ook deze maand presenteren wij weer enkele “Audit Research Summaries” uit de database van de American Accounting Association (www.auditingresearchsummaries. org). De eerste samenvatting betreft een onderzoek van Sharma, Tanyi en Litt naar de kosten van verplichte audit partner-rotatie in de VS. Hiertoe wordt nagegaan of partner- rotatie gerelateerd is aan de hoogte van de audit fee en het tijdsverloop tussen einde boekjaar en datum afgifte van de controleverklaring (audit report lag). Uit het onderzoek blijkt onder andere dat een positieve en significante associatie bestaat tussen partner-rotatie en audit fees. Ook blijkt dat deze associatie met name bestaat voor grotere klanten en voor de niet-Big 4-audit firms. Een vergelijkbare associatie bestaat voor rotatie en de lengte van de audit report lag. De volgende samenvatting betreft een experiment van Kim en Harding onder Australische en Zuid Koreaanse accountants naar het effect dat gepercipieerde expertise van een leidinggevende heeft op de besluitvorming van een ondergeschikte. Uit het onderzoek blijkt dat de invloed van de vooraf bekende preferentie van de leidinggevende op een te nemen besluit groter is naarmate de leidinggevende meer deskundigheid wordt toegedicht. Er wordt geen verschil geconstateerd tussen Australische en Zuid Koreaanse accountants.