Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 89(10): 386-395, doi: 10.5117/mab.89.31179
Big data, data analytics en privacy: het creëren van 'shared value'
expand article infoMonique van Dijken-Eeuwenwijk
Open Access
Abstract
‘With maturity of trust comes greater value’. Alleen wanneer er vertrouwen is in de maat-schappij in de wijze waarop data wordt gebruikt door on- dernemingen, zo ook door accountantsorganisaties en -kantoren, in wat zij ‘beloven’ ten aanzien van privacy, is het mogelijk om de potentie van big data en de ontslui- ting daarvan door data analytics volledig uit te nutten en waarde te creëren; om ‘shared value’ te creëren. Vertrouwen is ook de key essential van het accountants- beroep. Nog niet alle vraagstukken met betrekking tot privacy en big data/data analy tics zijn beantwoord, zeker niet op de scheidslijn van de wettelijke kaders en de mogelijkheden van de techniek. Batig aan het (bouwen aan) vertrouwen zijn Privacy Impact Assessments, toepassing van Privacy by Design en het acteren op de ver- wachtingen van de stakeholders van de onderneming. Transparantie en de overtui- ging dat de onderneming ‘keeps to its promisses’ is daarbij essentieel.