Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(12): 530-542, doi: 10.5117/mab.88.31212
Fair value-waardering bij banken
expand article infoDick Korf, Michiel van der Lof
Open Access
Abstract
IFRS 13 is onder EU IFRS voor het eerst verplicht toegepast in boekjaar 2013. De standaard behandelt de manier waarop de waarderingsgrondslag fair value moet worden bepaald en de informatie die over fair value in de toelichting moet worden opgenomen. In dit artikel richten we ons op financiële instrumenten omdat dit verreweg de belangrijkste balanscategorie is banken. In de eerste hoofdstukken gaan we in op de betekenis en relevantie van fair value voor de verslaggeving van een bank mede in relatie tot de activiteiten die een bank zoal verricht. Daarna wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigen van IFRS 13 voor financiële instrumenten en worden de resultaten gepresenteerd van ons empirisch onderzoek naar de gevolgen van IFRS 13 bij een 16-tal Europese banken. Ons onderzoek bevestigt dat banken in Europa de eerste toepassing van IFRS 13 goed hebben aangepakt. Voor met name derivaten is er meer consistentie bereikt in de waardering van kredietrisico en ook de nieuwe toelichtingen verschaffen meer informatie over de wijze waarop de fair value is bepaald. We hebben ook enkele opvallende verschillen aangetroffen zowel wat betreft de wijze van toelichten als de toegepaste waarderingen.