Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(12): 556-573, doi: 10.5117/mab.88.31214
Vermelding bezoldiging in de jaarrekening van semipublieke instellingen
expand article infoLianne Suurland, André van Vliet
Open Access
Abstract
In dit artikel worden de resultaten van een empirisch onderzoek gepresenteerd naar de naleving van de voorschriften omtrent de toelichting in de jaarrekening op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). We concluderen dat niet alle instellingen die onder de WNT vallen WNT-informatie in de jaarrekening hebben opgenomen. Daarnaast verschilt de kwaliteit van de verstrekte informatie, vooral voor wat betreft de tekstuele toelichtingen. Met betrekking tot commissarissen zijn vaak niet alle verplichte informatie-elementen uit de WNT vermeld. Tot slot constateren we dat het bezoldigingsbedrag volgens art. 2:383(c) BW veelal een ander bedrag is dan de bezoldiging op grond van de WNT hetgeen tot verwarring bij gebruikers van de jaarrekening kan leiden.