Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 90(12): 566-579, doi: 10.5117/mab.90.31227
Derivaten in Nederlandse jaarrekeningen
expand article infoKees Roozen, Bart Kamp
Open Access
Abstract
Het gebruik van derivaten wordt vaak geassocieerd met het lopen van grote financiële risico’s, omdat vanwege de gedaalde marktrente veel rentederivaten een grote negatieve waarde hebben. Inzage in de reële waarde van derivaten is dan van belang. Als echter derivaten voor risico-afdekking (hedging) worden gebruikt, zien we in de praktijk dat bij toepassing van Nederlandse verslaggevingsregls derivaten voornamelijk tegen kostprijs worden gewaardeerd. Soms bevat die grondslag voor de vervolgwaarding ook een amortisatie van de kostprijs. Voor het mogen toepassen van hedge accounting moet onder andere hedgedocumentatie worden aangehouden. De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft hiervoor verschillende mogelijkheden (generieke en individuele hedgedocumentatie). Hoewel geen verschil in uitkomst in vermogen en resultaat door de regelgeving wordt beoogd, vinden diverse ondernemingen het wel van belang om de gekozen vorm van hedgedocumentatie vrijwillig te vermelden in de toelichting. Ook voor derivaten (inclusief embedded derivaten die worden afgesplitst en) waarvoor geen hedge accounting wordt toegepast, wordt voornamelijk kostprijswaardering toegepast, zij het dat het afzonderlijk verwerken van embedded derivaten niet zo vaak voorkomt.