Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 88(1/2): 36-48, doi: 10.5117/mab.88.31232
Alles onder “control”?
expand article infoSonja Böhmer, Miquel Boeijink
Open Access
Abstract
Dit artikel behandelt de belangrijkste wijzigingen in de consolidatieregels en de gevolgen voor de praktijk van het toepassen van IFRS 10. IFRS 10 vervangt het deel van IAS 27 dat betrekking heeft op de geconsolideerde jaarrekening en bevat ook de regelgeving uit SIC-12. IFRS 10 bevat voornamelijk nieuwe regels voor het bepalen van de consolidatiekring. De praktische gevolgen van de toepassing van IFRS 10 vloeien daarom vooral voort uit deze nieuwe regels en nadere verduidelijkingen van de bestaande regels voor het bepalen van de consolidatiekring. Deze verduidelijkingen zijn gericht op een aantal onderwerpen zoals materiële en beschermende rechten, potentiële stemrechten en gedelegeerde rechten. De nieuwe regels hebben betrekking op ‘de facto’- zeggenschap en zeggenschap over een (onder)deel van een deelneming. Ook zijn de bepalingen betreffende de voor een bijzonder doel opgerichte entiteiten in IFRS 10 geïntegreerd en is een consolidatievrijstelling opgenomen voor beleggingsentiteiten. Al deze elementen passeren in dit artikel de revue. Het basisbeginsel dat in IAS 27 was opgenomen wordt door IFRS 10 niet gewijzigd: een groep stelt een geconsolideerde jaarrekening op alsof het één economische entiteit is. Ook de wijze waarop moet worden geconsolideerd wijzigt niet door IFRS 10.