About

Focus and Scope

For English, see below

Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie is een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift, dat sinds 1924 bestaat.

De redactie van het MAB stelt zich ten doel lezers te informeren over theoretische en praktische aspecten van, en ontwikkelingen binnen de accountancy. Daarnaast publiceert het MAB onderzoek op het gebied van bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden, voor zover relevant voor de accountancy. Daarbij richt zij zich op wetenschappelijk opgeleide accountants, controllers en bedrijfseconomen (en diegenen die hier voor studeren) en op een ieder die professionele belangstelling heeft voor de behandelde onderwerpen.

De door auteurs geleverde bijdragen kunnen bestaan uit spontane inzendingen of inzendingen op uitnodiging van de redactie, en omvatten voornamelijk (onderzoeks)artikelen. Daarnaast worden columns, boekbesprekingen en reacties van lezers opgenomen. De redactie houdt wel steeds de praktische relevantie voor de (accountancy)praktijk in het oog.

Een artikel bestaat uit maximaal 5.000 woorden (= ca. 10 pag.). Voor artikelen geldt dat zij moeten voldoen aan de normen die aan een goed MAB-artikel moeten worden gesteld: relevant, heldere structuur, referentie aan literatuur, inbedding in bestaande opvattingen/theorieën en goede leesbaarheid, ook voor niet-wetenschappers. Themanummers bevatten achtergrondartikelen; hiervoor worden auteurs door de redactie uitgenodigd.

De artikelen zijn onderverdeeld in zeven verschillende rubrieken, namelijk: accountantscontrole, externe verslaggeving, management accounting, bestuurlijke informatieverzorging, financiering, management en organisatie, overige onderwerpen. De redactie streeft er naar alle rubrieken regelmatig aan bod te laten komen.

Het MAB is een open access peer-reviewed VABB-SHW (Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen) erkend tijdschrift met bijdragen in het Nederlands en het Engels. 

==================================================================================================================

MAB (Journal of Accountancy and Business Economics) is a renowned scientific journal, which has been in existence since 1924. The editors aim to inform readers about theoretical and practical aspects of, and developments in accountancy. Furthermore MAB publishes research articles on business economics and related knowledge areas, as far as relevant for accountants. In doing so, she focuses on scientifically trained accountants, controllers and business economists (and those who are studying here) and on everyone who has professional interest in the subjects dealt with.

The contributions made by authors may consist of spontaneous submissions or submissions at the invitation of the editorial board, and include mainly (research) articles. In addition, columns, book reviews and comments from readers are included. The editors always keep the practical relevance for the (accountancy) practice in mind. An article consists of up to 5,000 words (approx. 10 pages). Articles must comply with the standards to be given to a good MAB article: relevant, clear structure, reference to literature, embedding in existing views/theories and good readability, including for non-scientists. Special issues contain background articles. Authors are invited by the editors. The articles are divided into seven different subject areas, namely: auditing, external reporting, management accounting, accounting information systems, finance, management and organization, other topics. The editorial board strives to make regular bids to all categories.

MAB is an open access peer-reviewed VABB-SHW (Flemish Academic Bibliography for the Social Sciences and Humanities) recognized journal with contributions in Dutch and English.


Open Access Policy

For English, see below

Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) biedt onmiddellijk Open Access voor alle artikelen, zonder kosten, voor auteurs of lezers, en hoopt daarmee een nuttige bijdrage te leveren aan de accountancy en bedrijfseconomie en daaraan verwante kennisgebieden. De kosten voor publicatie worden gedragen door de sponsoren en leden van dit tijdschrift.

====================================================================================================================

MAB (Journal of Accountancy and Business Economics) provides immediate Open Access for all articles, free of charge, for authors or readers, and therefore hopes to make a useful contribution to accountancy and business economics and related knowledge areas. The costs for publication are borne by the sponsors and members of this journal.


Authors Guidelines

Submitting Guidelines

Handleiding voor het eenvoudig uploaden van een manuscript via deze website.
NB: Indien u niet eerder een manuscript aan het MAB aanbood, of dit is langer dan 4 jaar geleden (vóór 2014), dan dient u zich eerst te registeren (rechtsboven).

===================================================================================================

Manual for simply uploading a manuscript via this website.
Note: If you have not previously offered a manuscript to MAB, or this is longer than 4 years ago (before 2014), you must first register (upper right).

Handleiding inzending artikel


Sponsors

Onderstaande (onderwijs)instellingen en bedrijven leveren een bijdrage aan de exploitatie van het MAB in Open Access.
===========================================================================================
The following (educational) institutions and companies contribute to the operation of MAB in Open Access.

 

Afbeeldingsresultaat voor logo kpmg